Tweede deelsessie PACE in StraatsburgDe Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft in de week van 18-22 april 2016 een groot aantal commissievergaderingen gehouden en is in haar plenaire vergaderingen toegesproken door een aantal regeringsleiders, ministers uit de lidstaten van de Raad, de Voorzitter van de Europese Commissie en de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa. Tijdens deze zitting zijn verder debatten gevoerd over enkele rapporten en bijbehorende resoluties.

Gezinshereniging van migranten

Aan enkele vragenronden naar aanleiding van de genoemde toespraken en aan enkele van de geagendeerde debatten hebben leden van de Nederlandse delegatie deelgenomen. Zo stelde senator Strik (GroenLinks) aan de Commissaris voor de Mensenrechten, de heer Nils Muiznieks, die zijn jaarbericht over 2015 mondeling heeft toegelicht, een vraag over de in het jaarverslag gesignaleerde neiging van sommige lidstaten van de Raad van Europa om gezinshereniging van migranten te bemoeilijken, te frustreren of onmogelijk te maken.

Namens de commissie voor Migratie, Vluchtelingen en Ontheemden heeft senator Strik een tweetal rapporten verdedigd: het eerste over de mensenrechten van vluchtelingen en migranten, met name in de West-Balkan regio, het tweede over de situatie van vluchtelingen en migranten onder de EU-Turkije-overeenkomst van 18 maart 2016. Het laatste rapport dat een kritische beschouwing bevat op deze overeenkomst en haar in strijd acht met bepalingen van het EVRM en ander Conventies van de Raad van Europa werd met ruime meerderheid door de Assemblee aanvaard.

Panama Papers

Senator Van de Ven (VVD) heeft een bijdrage geleverd aan een actualiteitsdebat over de Panama Papers. Van de Ven wees op het onderscheid tussen belastingontduiking en belastingontwijking en lichtte de vaak historisch verklaarbare verschillen tussen beide toe. Hij hield een pleidooi voor het transparant maken van op internationaal recht gebaseerde constructies, gericht op het op legale wijze ontwijken van belasting, die voor derden niet doorzichtig zijn. Het verschijnen van de zgn. Panama Papers laat zien dat burgers de ondoorzichtigheid van deze constructies niet langer accepteren.

Europese samenwerking

Senator Kox (SP) heeft de voorzitter van de Europese Commissie, die de Assemblee op dinsdag 19 april heeft toegesproken, de vraag gesteld wat politici verkeerd hebben gedaan nu zo veel burgers Europese samenwerking klaarblijkelijk niet langer beschouwen als middel om tot oplossingen van problemen te komen. In een vragenronde na een speech van Secretaris-Generaal van de Raad van Europa Thorbjørn Jagland, heeft de heer Kox, mede naar aanleiding van de interventie van de Commissaris voor de Mensenrechten, de heer Jagland gevraagd naar zijn oordeel over de verenigbaarheid met de mensenrechten van de EU-Turkije-overeenkomst. 

In een debat waarin het Partnership for Democracy van de Palestijnse Nationale Raad met de Raad van Europa werd geëvalueerd heeft de heer Kox erop aangedrongen dat Palestina binnenkort parlements-en presidentsverkiezingen houdt, hoe lastig dat ook zal zijn in de huidige omstandigheden. Voor de kwaliteit van het functioneren van democratie en bestuur in Palestina zijn verkiezingen van groot belang. De heer Kox riep Israël opnieuw op een einde te maken aan de bezetting van Palestina en aan de vernedering en onderdrukking van de Palestijnen. De landen die dat nog niet hebben gedaan riep hij op over te gaan tot erkenning van Palestina. 

Een toespraak van de minister van Buitenlandse Zaken van Spanje gaf senator Kox aanleiding tot het stellen van de vraag welke rol de EU zou kunnen spelen in het vinden van een oplossing van het Midden-Oosten-conflict nu de Verenigde Staten hun pogingen steeds opnieuw op niets hebben zien uitlopen, terwijl het conflict opnieuw in volle hevigheid voortgaat.

Oostenrijk

In een vragenronde naar aanleiding van een toespraak van de minister-president van Oostenrijk hebben senator Oomen-Ruijten (VVD) en senator Kox een vraag gesteld. Mevrouw Oomen-Ruijten vroeg hoe de door de Oostenrijkse regering voorgenomen sluiting van de Brenner grens zich verhoudt tot de waarden en normen van de Raad van Europa. De heer Kox stelde de vraag of de door Oostenrijk bepleite toenadering tussen de EU en Rusland gevolgen kan hebben voor de economische sancties die beide partijen hebben ingesteld.

Intellectueel eigendom

Senator Schnabel (D66) heeft een inbreng geleverd tijdens een debat over intellectueel eigendom in het digitale tijdperk. In een rapport over dit onderwerp wordt gepleit voor het nemen van wettelijke en praktische maatregelen door de lidstaten van de Raad van Europa die aantasting en uitholling van de intellectuele eigendomsrechten van auteurs, musici en creatieve ontwerpers op het internet tegengaan. De heer Schnabel zei van oordeel te zijn dat die voorstellen alle steun verdienen, maar niet voldoende zullen zijn. Om tot effectieve wetgeving en maatregelen te komen is niet alleen samenwerking tussen EU-landen nodig, maar ook samenwerking tussen alle landen van de Raad van Europa. Daarnaast zal ook met de Verenigde Staten (waar veel van de monopolisten op het internet zijn gevestigd) en met China (houder van een indrukwekkend record op het gebied van bescherming van de intellectuele eigendom) moeten worden samengewerkt. 

De woordelijke weergave van de gevoerde debatten kan worden gevonden op de website van de PACE


Deel dit item: