34.455

Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruikDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering en implementeert de Europese Verordening nr. 596/2014PDF-document en de Europese Richtlijn nr. 2014/57/EUPDF-document van 16 april 2014 betreffende (strafrechtelijke sancties voor) marktmisbruik in de Nederlandse wetgeving.

Marktmanipulatie en handel met voorwetenschap worden harder aangepakt. Naast hogere boetes wordt ook de reikwijdte van de regels ter voorkoming van dergelijk marktmisbruik uitgebreid. Zo worden voortaan ook pogingen hiertoe al strafbaar.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.455, A) is op 7 juli 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 april 2016

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt ten aanzien van artikel Ia terug tot en met 3 juli 2016.


Documenten

19