Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 19 april 2016Parlementair jaar 2015/2016, 28e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 55 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Backer, Barth, Beuving, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Don, Duthler, Faber-van de Klashorst, Flierman, Gerkens, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Van Kesteren, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kops, Krikke, Kuiper, Lintmeijer, Markuszower, Martens, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Popken, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Van Rooijen, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Sent, Stienen, Van Strien, Swagerman, Verheijen, Vos, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg en Wezel,

en de heer Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.


Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van de Ven, Kox, Schouwenaar, Elzinga, Strik, Schrijver en Schnabel, wegens verblijf buitenslands in verband met het bijwonen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Ganzevoort, Huijbregts-Schiedon, Van Bijsterveld, Engels, Kok, Meijer, Vreeman, Ester, Teunissen, Diederik van Dijk, Nagel en Ten Hoeve, wegens verblijf buitenslands in verband met een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk;

De Graaf, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor de volgende voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat: 23908 (R1519), BK; 23908 (R1519), BL; 24493 (R1557), AW; 34381, A; 34392, A; 3441.


Hamerstukken

Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie) (34409).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Stemmingen

Stemmingen moties Goedkeuring en uitvoering Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (33992) (R2034) en het wetsvoorstel Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33990),

te weten:

de motie-Diederik van Dijk c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid (33992 (R2034), 3390, letter D);

de motie-Teunissen c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking (33992 (R2034), 33990, letter E).

(Zie vergadering van 12 april 2016.)


De voorzitter:

Ik heet de minister voor Wonen en Rijksdienst, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Het woord is aan de heer Schalk.

De heer Schalk (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Namens de indiener, die nu op de eilanden is, wil ik vragen om de motie onder letter D aan te houden.

De voorzitter:

Het gaat om de motie-Diederik van Dijk c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid.

Op verzoek van de heer Diederik van Dijk stel ik voor, zijn motie (33992 (R2034), 3390, letter D) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Koffeman.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Om dezelfde reden vraag ik u, de motie-Teunissen c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking aan te houden.

Op verzoek van mevrouw Teunissen stel ik voor, haar motie (33992 (R2034), 33990, letter E) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Stemming motie Wet doorstroming huurmarkt

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015) ,

te weten:

de motie-Köhler c.s. over het toepassen van de huursombenadering voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijs (34373, letter K).

(Zie vergadering van 12 april 2016.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Bij afwezigheid van de woordvoerder merk ik het volgende op. De VVD-fractie is voor meer huurwoningen in het middensegment en dus voor bouwen, bouwen, bouwen. De VVD-fractie is er dus tegen dat onze pensioenfondsen worden gedwongen, over de grens te investeren. Daarom stemt zij tegen deze motie.


Mevrouw De Vries-Leggedoor (CDA):

Voorzitter. Het is voor de CDA-fractie nooit een must geweest dat particuliere verhuurders, woningbouwverenigingen of toegelaten instellingen op één lijn worden geschoven. Sterker nog: we hebben vaak gewaarschuwd voor de gevolgen daarvan, ook als het gaat om investeren in de bouw. Er is geen gelijk speelveld. Zolang dat niet zo is en ze niet meedelen in de honing — dan heb ik het over het Waarborgfonds enzovoorts — vinden wij niet dat ze per definitie moeten meedelen in de beperkingen. Daarom stemden we voor het wetsvoorstel, dat vorige week al in stemming werd gebracht, en stemmen we nu tegen de motie.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Köhler c.s. (34373, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Sluiting

Sluiting 13.41 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende moties te doen plaatsvinden op 19 april 2016:

Motie van het lid Van Dijk (SGP) c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid (33992 (R2034)/33990, D);

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking (339992 (R2034)/33990, E);

Motie van het lid Köhler (SP) c.s. over het toepassen van de huursombenadering voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijs (34373, K);

b. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 19 april 2016:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie) (34409);

c. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 26 april 2016:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228);

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (34234);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 26 april 2016:

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34279);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 17 mei 2016:

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (34314).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34279).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 13 september 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake reactie op het verzoek van het lid Omtzigt tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016 (griffienr. 159085);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling "Wat na Parijs" (griffienr. 159069);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 april 2016 (griffienr. 159077);

een, van alsvoren, inzake verslag voorzitterschapsseminar van 2 februari 2016 te Straatsburg (griffienr. 158623.01);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake uitstelbericht aanbieding BNC-fiche trans-Atlantische Gegevensstromen COM 2016 117 (griffienr. 159082);

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake antwoord brief Rijksvastgoedbedrijf n.a.v. het Verslag van OOP van het overleg van 23 maart 2016 (griffienr. 158269.09);

een, van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Onderwijsverslag 2014-2015 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie (griffienr. 159086);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofin van 22 en 23 april 2016 te Amsterdam (griffienr. 159093).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van L.A., inzake oplossing gevraagd in verband met onschuldige veroordeling (griffienr. 159084).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie, voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van A.H., inzake Wet doorstroming huurmarkt (griffienr. 158810.29).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.