34.446

Vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen na overeenstemming met de oudersDit wetsvoorstel strekt er toe dat de school het handelingsdeel (dit zijn specifieke maatregelen om de leerling op maat ondersteuning te bieden) als onderdeel van het ontwikkelingsperspectief (een document dat het bevoegd gezag van de school moet vaststellen voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft), pas vastgesteld kan worden nadat de school daarover met de ouders overeenstemming heeft bereikt.

Met dit wetsvoorstel wordt de positie van alle ouders – ook van de ouders die soms minder gehoord worden – op dezelfde manier geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 25 oktober 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 februari 2017 als hamerstuk afgedaan. PVV, VVD en SGP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2016

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

28