Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194)

-
33981, H

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van de brief van 23 februari 2016 over voortgang vereenvoudiging Participatiewet/ Wet banenafspraak (EK 33.981, H) een korte schriftelijke reactie voor te leggen. De conceptbrief wordt op 8 maart 2016 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren