34.412

Bescherming namen en graden hoger onderwijsDit wetsvoorstel heeft als hoofddoel het tegengaan van misleiding van studenten en werkgevers en in het verlengde daarvan het borgen van het aanzien van het Nederlandse hoger onderwijs.

Om deze doelen te bereiken worden in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek normen opgenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • 1) 
    het voeren van de naam universiteit en hogeschool, alsmede vertalingen daarvan;
  • 2) 
    het afgeven van de graden Bachelor, Master, Associate degree en Doctor, en
  • 3) 
    het voeren van de titels Bachelor, Master, Associate degree en Doctor.

Om deze doelen zo goed mogelijk te bereiken, wordt een samenstel van verschillende maatregelen voorgesteld. Dit betreft ten eerste regulerende maatregelen met betrekking tot het vastleggen van normen over het gebruik van de namen universiteit en hogeschool en normen over het verlenen van graden en voeren van titels.

Ten tweede betreft dit wetsvoorstel bepalingen om te bewerkstelligen dat adequate sancties kunnen worden opgelegd bij overtreding van die normen. Naast wetgeving is eveneens heldere communicatie van overheidswege, instellingen, koepels, studentenbonden en andere betrokkenen nodig. Dit laatste is een eveneens een middel om misleiding tegen te gaan.

Tenslotte worden (ook) rechtspersonen voor hoger onderwijs verplicht het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van hun studenten te bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 oktober 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, VVD, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP en PvdD stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

17 februari 2016

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten