Eerste Kamer aanvaardt begroting VWSDe Eerste Kamer heeft dinsdag 22 december 2015 na afloop van een debat met minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de begroting van VWS zonder stemming aanvaard. 

Kwetsbare groepen en vluchtelingen

Senator Van Hattem (PVV) betoogde dat er veel plekken in verzorgingstehuizen zijn verdwenen als gevolg van de bezuinigingen. Er wordt teveel vertrouwd op de zelfredzaamheid van onder andere kwetsbare ouderen, jongeren met een psychische stoornis en mensen die terminaal ziek zijn. Voor vluchtelingen worden er volgens de senator echter wel voorzieningen beschikbaar gesteld; ook voor hen die zich niet aan hun vertrekplicht houden. Van Hattem bekritiseerde het in zijn ogen ruimhartige vluchtelingenbeleid van Duitsland. De zorgkosten per asielzoeker zijn volgens Van Hattem circa 50.000 euro per persoon. Voor verwarde ouderen is daarentegen te weinig geld beschikbaar. Tot slot haalde de senator aan dat zorgverzekeraars hebben aangegeven dat ook zonder het beperken van de vrije artsenkeuze de premie voor de basispolis niet omhoog hoeft. Hij vroeg de minister om verdere initiatieven op dit vlak achterwege te laten.

Kwaliteit van zorg

Senator Don (SP) vroeg hoe het staat met de kwaliteit van de zorg en met de ruimte en het vertrouwen die professionals nodig hebben om hun werk te doen. De senator vroeg hoe de minister aankijkt tegen de stelling van zorgverzekeraars dat het eigen risico te hoog is. Over de decentralisaties in de zorg merkte Don op dat er te laat actie wordt genomen op dreigende problemen. De senator vroeg verder of de minister bereid is om governance afspraken te maken voor het vaststellen van kwaliteitsindicatoren en -systemen en hoe zij aankijkt tegen het feit dat patiënten vaak niet eens kijken naar kwaliteitsinformatie. Hij vroeg ook waarom verzekeraars niet in staat zijn om de door hun ingekochte zorg op basis van effectiviteit inzichtelijk te maken en hun polissen onderling vergelijkbaar te maken. Tot slot vroeg hij of de minister de relatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders (waaronder huisartsen, die recentelijk collectief in verzet zijn gekomen) sterker wil sturen.

Terugdraaien verhoging IAB

Senator Van Rooijen (50PLUS) uitte kritiek op het besluit van de minister van 2 december 2015 om de percentages van de Inkomensafhankelijke zorgpremies IAB te wijzigen. Dit leidt volgens de senator tot een forse lastenverzwaring, met name voor zzp'ers. Ook heeft het een sterk negatief effect op de koopkracht van ouderen. De senator pleitte ervoor dat dit besluit wordt heroverwogen. Hij stelde dat het besluit niet genomen had mogen worden zonder betrokkenheid van de Tweede Kamer. Dekking voor het terugdraaien van de verhoging is volgens Van Rooijen mogelijk door de verlaging van 0,2 procent voor de werkgeverspremie ongedaan te maken.

Praktische oplossingen voor problemen

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelde dat er geen behoefte is aan een stelselherziening, maar wel aan praktische oplossingen voor problemen. Er moet gekeken worden hoe "papier en praktijk" dichter bij elkaar kunnen worden gebracht.

Zij gaf aan dat zorgkosten voor asielzoekers ten laste van de begroting van Veiligheid en Justitie komen. Bij illegale vreemdelingen wordt de afweging van wat medisch noodzakelijk is aan de artsen overgelaten. Alles wat medisch noodzakelijk is, wordt gedekt. Bij de opvang van asielzoekers wordt bovendien extra controle op infectieziekten gedaan. Voor asielzoekers met een medisch beroep geldt dat zij aan een groot aantal voorwaarden moeten voldoen om in Nederland te kunnen werken. In de praktijk is dat minder dan één procent.

Het preferentiebeleid is volgens minister Schippers erg succesvol gebleken en heeft extra investeringen op andere terreinen in de zorg mogelijk gemaakt. Verder betoogde de minister dat de premies voor mensen met een laag inkomen gemiddeld zijn gedaald ten opzichte van wat er in de tijd van het Ziekenfonds werd betaald. Dit komt echter in de beeldvorming volgens de minister onvoldoende naar voren. Schippers stelde verder dat het van groot belang is dat polissen onderling vergelijkbaar zijn. Dit wordt nauwkeurig gemonitord. De minister betoogde ook dat burgers wel degelijk op zoek zijn naar kwalitatieve informatie over de zorg. De meeste zoekopdrachten bevatten vragen over aandoeningen.

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelde dat het aantal plaatsen in verzorgingshuizen in de afgelopen 80 jaar is verdubbeld. Het systeem van langdurige zorg is aan hervorming toe. De staatssecretaris juichte toe dat er private initiatieven zijn om aan de steeds verder stijgende vraag naar zorg voor ouderen tegemoet te komen. Over de persoonsgebonden budgetten merkte de staatssecretaris op dat er maatregelen zijn genomen om de betalingen te doen plaatsvinden. Dit is een significante verbetering ten opzichte van vorig jaar, maar er is nog een lange weg te gaan.Deel dit item: