Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- T02019

Toezegging Rol VOB en VNG (33.846)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 december 2015 inzake stand van zaken moties en toezeggingen Bibliotheekwet (33846, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02019 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman