Het voorstel voorziet in het stellen van verschillende regels met betrekking tot grensoverschrijdende zorg en regelt de wettelijke verankering van het nationaal contactpunt (NCP), als bedoeld in de Patiëntenrichtlijn.

Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen:

 • 1. 
  het specificeren en vereenvoudigen van de berekening en inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden die in het buitenland wonen;
 • 2. 
  het nemen van diverse maatregelen met betrekking tot de administratie van en toezicht op zorg voor buitenlandse verzekerden en buitenlandse verdragsgerechtigden die in Nederland wonen;
 • 3. 
  het wettelijk regelen van de coördinerende rol van het NCP in de hoedanigheid van verbindingsorgaan voor grensoverschrijdende zorg;
 • 4. 
  het wettelijk regelen van informatieverstrekking over grensoverschrijdende zorg.

Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

30 oktober 2015

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
 • 2. 
  Het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 69b van de Zorgverzekeringswet werkt terug tot en met 25 oktober 2013.

Documenten