34.305

Overige fiscale maatregelen 2016Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2016. In het voorstel zijn maatregelen opgenomen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van de fiscale wetgeving alsmede maatregelen die meer technisch van aard zijn. Het betreft vereenvoudigingen, maatregelen die voorvloeien uit EU-recht of internationale afspraken, maatregelen op het terrein van woningen en overige maatregelen die geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2016.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.305, A) is op 18 november 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 december 2015 werden drie moties ingediend waarover op 22 december 2015 is gestemd.

Het voorstel werd door de Eerste Kamer gezamenlijk met de rest van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet Common Reporting Standard (34.276) behandeld.

Op 23 november 2015 werd voor de commissie een besloten technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën verzorgd. Ook vond op die dag een openbare deskundigenbijeenkomst plaats. Van deze deskundigenbijeenkomst zijn een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat:
 • a. 
  artikel III, onderdeel G, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot te rapporteren jaren van multinationale groepen die aanvangen op of na 1 januari 2016;
 • b. 
  de artikelen XIII en XX voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot beboetbare en strafbare feiten die zijn begaan op of na 1 januari 2016;
 • c. 
  artikel 25a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dat luidde op 31 december 2015, van toepassing blijft op bezwaren die ingevolge dat artikel vóór 1 januari 2016 zijn aangewezen als massaal bezwaar;
 • d. 
  artikel XIX, onderdeel C, eerst toepassing vindt met betrekking tot uitspraken van de rechtbank of de voorzieningenrechter die zijn gedaan op of na 1 januari 2016.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 1 januari 2013.
 • 3. 
  Artikel XII, onderdelen D, E, G en H, werkt terug tot en met 1 januari 2015.
 • 4. 
  Artikel XVII, onderdeel B, werkt terug tot en met 15 september 2015, 15.15 uur.
 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen X en XI in werking met ingang van 1 juli 2016.
 • 6. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel V in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

57
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten