Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 augustus 2015 (34000 VI, AG) inzake de verlenging van de werkzaamheden van de Commissie onderzoek kostenstijgingen rechtsbijstand. Zij besluit om een reactie op deze brief te sturen. De staf stelt een concept op.

Naar aanleiding van de termijnbrief van 4 september 2015 inzake door de Tweede Kamer (zonder beraadslaging en) zonder stemming aanvaarde wetsvoorstellen besluit de commissie om het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren (34148) alsmede het wetsvoorstel uitvoering richtlijn jaarrekening (34176) voor procedure te agenderen op 22 september 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren