Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX)

- 34000 IX, D

Toezeggingen en motie-Backer

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2015 voor kennisgeving aan en besluit toezeggingen T01366, T01367 en T01642 als voldaan aan te merken.

- 34023, B

De commissie neemt kennis van de antwoorden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aangeboden bij brief van de minister van Economische Zaken van 25 augustus 2015, in reactie op de vragen geformuleerd in de brief van de commissie van 8 juli 2015 (verslag schriftelijk overleg; 34023, B). Nu bij het lid Van Strien (PVV) nog een aantal nadere vragen leven, besluit de commissie op zijn voorstel om het CBS uit te nodigen voor het verzorgen van een technische briefing over de wijze waarop het bruto nationaal inkomen wordt berekend dat de grondslag voor de EU-afdracht vormt.

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen en actualisatie van de toezeggingenregistratie

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 4 september 2015 in reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (verslag schriftelijk overleg; 34000 IX, E)voor kennisgeving aan en besluit toezeggingen T01871, T01951, T01960 en T01965 als voldaan aan te merken. De commissie besluit voorts de deadline van toezegging T01866 naar 1 juli 2016 te verplaatsen.

De commissie stemt voorts in met de ambtelijke voorstellen inzake de status van de toezeggingen teneinde de toezeggingenregistratie te actualiseren. In dat kader besluit de commissie om toezeggingen T01309, T01312, T01317, T01339, T01406, T01491, T01492, T01525 en T01806 als voldaan aan te merken.
Een aantal fracties doet daarnaast suggesties voor het afvoeren van toezeggingen die onder de categorie 'legisprudentie' vallen. De verzamellijst van gedane suggesties wordt in de vergadering van 22 september 2015 voor besluitvorming geagendeerd.
Tot slot besluit de commissie, op voorstel van het lid Hoekstra (CDA), om halfjaarlijks te bezien in hoeverre de toezeggingenregistratie opnieuw actualisatie behoeft.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren