Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 september 2015
1.
34053

Wet op de jeugdverblijven

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Jorritsma-Lebbink), CDA (Rombouts), SP (Don), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).

2.
34000 XV, H

verslag van een schriftelijk overleg over spoedeisende wetsvoorstellen

De brief over de spoedeisende wetsvoorstellen zal worden betrokken bij het kennismakingsgesprek met de bewindslieden van SZW op 29 september a.s.

3.
34117

Wet algemeen pensioenfonds

De commissie stelt voor om, vooruitlopend op de ontvangst van het oordeel van de Raad van State over het amendement-Lodders/Vermeij (nr. 17) en de kabinetsreactie daarop, het voorbereidend onderzoek te houden op 15 september 2015. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt uiterlijk donderdag 17 september aangeleverd.

4.
Toezegging SER-advies arbeidsmigratie (T01814)

Kabinetsreactie op het SER-advies Arbeidsmigratie

De fractie van GroenLinks (Strik) levert op 15 september 2015 inbreng voor een reactie op de brief van de minister van SZW van 16 juni 2015 met de kabinetsreactie op het SER-advies arbeidsmigratie (33475, I en bijlagen).

5.
Toezegging Hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel (T02086)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 9 juli 2015 over de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel

Met de aanbieding van de hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel heeft de staatssecretaris voldaan aan toezegging T02086. De commissie besluit de bespreking van de brief, in afwachting van de wijze van behandeling door de Tweede Kamer, aan te houden tot 22 september 2015.

6.
Toezegging Doelgroepenregister (T02135)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van 30 juni 2015 (33981, G) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

7.
Mededelingen en informatie

- Niemand meldt zich aan voor deelname aan de interparlementaire SZW-bijeenkomst in Luxemburg op 18-19 oktober a.s.
- De commissie heeft belangstelling voor een gesprek met de SER op 3 november a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren