Stemming motie Suppletoire begroting Buitenlandse ZakenVerslag van de vergadering van 7 april 2015 (2014/2015 nr. 27)

Aanvang: 13.25 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Suppletoire begroting Buitenlandse Zaken

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota),

te weten:

de motie-Van Strien c.s. over het verschaffen van duidelijkheid over de bni-cijfers van alle EU-lidstaten (34085-V, letter D).

(Zie vergadering van 31 maart 2015.)


De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Strien.

De heer Van Strien i (PVV):

Voorzitter. De minister heeft een brief aangekondigd met nadere informatie over dit onderwerp. Dat is voor mijn fractie reden om de motie aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Strien stel ik voor, zijn motie (34085-V, letter D) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.