Stemming Begroting Veiligheid en JustitieVerslag van de vergadering van 20 januari 2015 (2014/2015 nr. 17)

Aanvang: 13.55 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Begroting Veiligheid en Justitie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (34000-VI).

(Zie vergadering van 13 januari 2015.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


De heer Franken i (CDA):

Voorzitter. Mijn fractie is verheugd dat de Kamer de door mij ingediende motie heeft aanvaard. Echter, de begroting heeft naar het oordeel van mijn fractie heel veel onzekerheden. Er zijn bezuinigingen ingeboekt die berusten op controversiële wetsvoorstellen, waarvan in het geheel niet vaststaat of zij worden aangenomen. Daarnaast wordt gerekend op opbrengsten waarvan onzeker is of zij in 2015 zullen worden gerealiseerd, terwijl er meer activiteiten noodzakelijk worden, waarvoor het ministerie meer geld nodig heeft. Na ampele overweging heeft dit bij de CDA-fractie ertoe geleid de begrotingsstaten van Veiligheid en Justitie voor 2015 niet goed te keuren.

De voorzitter:

Mevrouw Scholten heeft al een stemverklaring gegeven.


Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie liggen de bezuinigingen op de rechtsbijstand zwaar op de maag, omdat wij, anders dan het kabinet, niet het risico willen nemen dat burgers hun toegang tot de rechter en daarmee tot het recht ingeperkt of zelfs ontnomen zien. De Kamer heeft gelukkig zojuist een niet mis te verstane opdracht aan de minister gegeven om de bezuinigingen op de rechtsbijstand ongedaan te maken en daarvoor een alternatieve financiering te vinden. Hoewel de staatssecretaris nu nog geen uitsluitsel geeft over de uitvoering van de motie, gaan wij ervan uit dat hij die onverkort uitvoert. Mijn fractie voelt zich ook gesteund door de woordvoerders van de VVD en de PvdA, die hebben aangegeven dat er ruimte bestaat binnen de begroting om de motie uit te voeren. Om die reden kunnen wij voor de begroting van Veiligheid en Justitie stemmen.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft de uitspraak gedaan dat moet worden voorzien in basisopvang voor ongedocumenteerden. Mijn fractie blijft van mening dat het besluit van de staatssecretaris om die uitspraak niet te volgen, ondanks bekrachtiging ervan door de Nederlandse rechters, afbreuk doet aan de rechtsstaat.


De heer Ruers i (SP):

Voorzitter. De SP-fractie is bijzonder blij dat de motie-Franken is aangenomen en door een grote meerderheid in de Kamer is gesteund. Wij vinden dat een enorme stap vooruit. Wij zijn daar bijzonder blij mee. Natuurlijk hebben wij wel enige bezwaren tegen de voorliggende begroting — vele bezwaren zelfs, zoals wij vorige week hebben toegelicht — maar wij gaan ervan uit dat de regering de motie zal uitvoeren. Daarna zullen wij wel zien hoe wij stemmen over alle wetsvoorstellen die op ons af komen. Tegen die achtergrond zullen wij de begroting wel steunen.


De heer De Lange i (OSF):

Voorzitter. Ik kan kort zijn. Wat nu nog recht is, moet vandaag niet krom worden. Voor de zekerheid zal mijn fractie tegen de begroting stemmen.

De voorzitter:

Ik stel vast dat geen van de andere leden een stemverklaringen wil afleggen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Knip, Kok, Koole, Kops, Kox, Kuiper, Linthorst, Meijer, Popken, Postema, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Sörensen, Van Strien, Strik, Sylvester, Thissen, Vlietstra, Vos, De Vries, Van Zandbrink, Backer, Barth, Beckers, Van Beek, Beuving, De Boer, Van Boxtel, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Van Dijk, Duivesteijn, Dupuis, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Gerkens, Fred de Graaf, Thom de Graaf, De Grave, Hermans, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon en Kneppers-Heijnert.

Tegen stemmen de leden: Koffeman, De Lange, Van der Linden, Lokin-Sassen, Martens, De Vries-Leggedoor, Van Bijsterveld, Essers, Franken en Hoekstra.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 56 tegen 10 stemmen is aangenomen.