Stemming motie Algemene financiële beschouwingenVerslag van de vergadering van 25 november 2014 (2014/2015 nr. 9)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (34000-IX),

te weten:

  • de motie-Koffeman c.s. over de ontwikkeling van een instrument voor een geïndexeerd beeld van de kwaliteit van welzijn en van de houdbaarheid van de inrichting van de economie (34000, letter I).

(Zie vergadering van 18 november 2014.)


De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (34000, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de SGP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.