Stemming Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningenVerslag van de vergadering van 18 november 2014 (2014/2015 nr. 8)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) (33846).

(Zie vergadering van 11 november 2014.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en het aanwezige lid van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


De heer Van Boxtel i (D66):

Die kunnen niet lezen!

(Hilariteit)

De voorzitter:

Ik begrijp het zo, mijnheer Van Boxtel, dat de dieren geen gebruik kunnen maken van de voorziening.