Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- T02051

Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 18 juni 2015 en besluit naar aanleiding daarvan in schriftelijk overleg te treden. Het lid Strik (GroenLinks) zal hiervoor inbreng leveren. Een conceptbrief wordt op 7 juli 2015 ter vaststelling geagendeerd.

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit, mede in verband met toezegging T02031 (Kabinetsreactie naar aanleiding van uitkomsten consultatie), een urgente brief aan het kabinet te sturen over het uitblijvende kabinetsstandpunt aangaande het wetsvoorstel inzake splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De wens bestaat daarover van gedachten te wisselen voor indiening van een wetsvoorstel ter zake. Dit punt zal eveneens opgenomen worden in de commissie BiZa/AZ. De commissie besluit tevens in het najaar een gesprek te organiseren met de Raad van State (voortouw BiZa/AZ), de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren