Dit wetsvoorstel herziet de wetgeving inzake elektriciteit en gas. Het is onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het Energieakkoord en worden verdere stappen gezet op de weg naar een transparante, concurrerende en duurzame energiehuishouding in 2050, de energietransitie.

Het voorstel bevat een samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, waarbij bepalingen zijn geordend en gestroomlijnd. De onderwerpen inrichting en taken systeembeheerder en tariefregulering zijn daarnaast inhoudelijk opgepakt. Voor de overige onderwerpen is gekozen voor een nauwe aansluiting bij de huidige wetten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 13 oktober 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, VVD, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling op 22 december 2015 ingediende motie-Meijer (SP) en Flierman (CDA) c.s. inzake uitstel van het in artikel 4.6 opgenomen groepsverbod (EK, H) is op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, PvdA en D66 stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

4 mei 2015

titel

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.


Hoofdlijnen

 • In het wetsvoorstel is een volgorde van hoofdstukken voorgesteld die de energieketen volgt.
  • In hoofdstuk 1 zijn de definities opgenomen. De definities zijn zo veel mogelijk gestroomlijnd met de Europese regelgeving.
  • Hoofdstuk 2 heeft betrekking op de productie van elektriciteit en de winning van gas. Deze regels zijn inhoudelijk gelijk aan de regels die voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Waar mogelijk zijn vergelijkbare bepalingen in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet samengevoegd.
  • Hoofdstuk 3 heeft betrekking op LNG en gasopslag. Ook in deze artikelen zijn geen beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd.
  • De hoofdstukken 4, 5 en 6 hangen nauw samen en zien op de inrichting van het systeembeheer, de taken van de systeembeheerders en de tarieven die voor deze taken in rekening kunnen worden gebracht bij aangeslotenen. Elektriciteit die is geproduceerd en gas dat is gewonnen, wordt volgens de regels van deze hoofdstukken op het systeem ingevoed en getransporteerd naar de eindafnemer.
  • Hoofdstuk 7 gaat over markten en handel. Er gelden slechts enkele bepalingen voor de elektriciteits- en gasmarkt en de handel in elektriciteit en gas. Deze zijn veelal afkomstig uit de Europese regelgeving. Eén van de onderwerpen die in dit hoofdstuk wordt geregeld, betreft de programmaverantwoordelijkheid. De programmaverantwoordelijkheid is zowel in de Elektriciteitswet 1998 als in de Gaswet summier geregeld. In dit wetsvoorstel wordt dit voor de leveringszekerheid en voorzieningszekerheid belangrijke onderwerp uniform en helder vastgelegd. Inhoudelijk leidt dat niet tot wijzigingen.
  • Hoofdstuk 8 bevat bepalingen die gaan over de levering van elektriciteit en gas en bepalingen inzake consumentenbescherming. In dit hoofdstuk zijn onder meer geregeld de informatie die aangeslotenen moeten ontvangen, de leveringsvergunning, het afsluitbeleid en de klachtenbehandeling. Ook hier gaat het om bestaande bepalingen die waar mogelijk zijn samengevoegd, zodat voor elektriciteit en gas één bepaling geldt.
  • Hoofdstuk 9 heeft betrekking op de zogenaamde codes. Dit zijn regels die ACM vaststelt op voorstel van de gezamenlijke systeembeheerders.
  • De bepalingen over de codes zijn gestroomlijnd en aangepast aan de nieuwe inhoud.
  • Hoofdstuk 10 heeft betrekking op uitvoering en toezicht. Dit hoofdstuk bevat een stroomlijning van de bepalingen in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.
  • Hoofdstuk 11 bevat enkele overige bepalingen die niet logisch passen in één van de voorgaande hoofdstukken.

Documenten

125
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten