Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Visie curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s.(33253, E)

Verslag mondeling overleg 10 maart 2015 (33253/29247, Q)

Naar aanleiding van het mondeling overleg besluit de commissie nadere vragen te stellen. Inbreng voor een conceptbrief wordt, uiterlijk vrijdag 10 april a.s., geleverd door het lid Flierman (CDA). De conceptbrief wordt 14 april ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer