Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Rondvraag

a. De leden Ganzevoort (GroenLinks) en Linthorst (PvdA) merken op dat de commissie KOREL overweegt schriftelijk overleg te voeren over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering BES (Kamerstukken 1/2, 2014/15, 32487, B/2).
b. Het lid Flierman (CDA) verzoekt het verslag van het mondeling overleg met de minister van VWS over curatieve zorg in krimpregio's, gehouden op 10 maart 2015, ter bespreking te agenderen in de commissievergadering van 7 april 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer