Interpellatie over melkveehouderijSenator Koffeman (PvdD) heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 17 maart 2015 staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken geïnterpelleerd over het uitstel van de aangekondigde algemene maatregel van bestuur (AMvB) ter uitvoering van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij. Koffeman betoogde dat staatssecretaris Dijksma in het debat van 17 december 2014 heeft toegezegd voor 1 maart 2015 de AMvB in werking te laten treden. Deze AMvB is echter nog niet voorgelegd aan het parlement. Naast de interpellatie is over dit onderwerp door de vaste commissie van Economische Zaken meermaals schriftelijk overleg gevoerd met de staatssecretaris. Tijdens het debat werd één motie ingediend, waarover op 24 maart wordt gestemd.

Zorgen over wildgroei

Senator Koffeman (PvdD) betoogde in het debat dat een meerderheid van de Kamer grote zorgen heeft voor de onbelemmerde groei van de melkveehouderij die mogelijk is omdat de melkquota zijn vervallen en de AMvB nog niet inwerking is getreden. De politieke onenigheid hierover brengt volgens de senator de hele sector in gevaar. De senator vroeg de staatssecretaris onder andere waarom er nog geen overleg is geweest met de sector en maatschappelijke organisaties; of de uitbreidingen van de sector onder de AMvB vallen; welke maatregelen er zijn getroffen om wildgroei te voorkomen; hoe wordt voorkomen dat het maximum aan fosfaatproductie wordt overschreden en welke voorzieningen er zijn voor ondernemers die in de tussentijd financiële verplichtingen zijn aangegaan. Volgens Koffeman ligt er een zware verantwoordelijkheid bij de overheid om het moreel besef van de melkveesector te sturen.

Senator Vos (GroenLinks) gaf aan dat ook zij zorgelijke trends in de melkveehouderij constateert, zoals het willens en wetens overschrijden van het melkquotum. Het ontbreken van de AMvB maakt het volgens de senator mogelijk om extra melk te produceren zonder extra grond te kopen. Deze uitbreiding moet volgens de senator ongedaan worden gemaakt, zonder bijbehorende schadevergoeding.

Verantwoorde groei

Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) stelde dat er een AMvB wordt voorbereid om te zorgen dat de melkveehouderij grondgebonden blijft. In die AMvB worden beperkingen aan fosfaatproductie opgelegd. Staatssecretaris Dijksma gaf aan dat haar toezegging van 16 december 2014 slechts een inspanningsverplichting betrof. Er zijn echter veel neveneffecten die moeten worden meegenomen, zoals de grondprijs. Zij merkte op dat zij op zeer korte termijn met de sector in overleg zal treden.

Er is volgens de staatssecretaris geen sprake van wildgroei omdat de groei die nu plaatsvindt binnen de toegestane kaders valt. Bovendien wordt in de AMvB opgenomen dat er over het gehele jaar 2015 verantwoording moeten worden afgelegd over de fosfaatproductie. Het uitblijven van de AMvB creëert volgens Dijksma dus geen extra ruimte voor melkveehouders. Als een melkveehouder toch boven het toegestane maximum uitbreidt, dan moet deze verplicht extra grond bijkopen en extra mest verwerken. Op die manier blijft de groei verantwoord. De staatssecretaris betoogde dat Nederland als enige Europese land dergelijke maatregelen heeft getroffen om ongebreidelde groei tegen te gaan.

De staatssecretaris verwacht niet dat fosfaatplafond wordt overschreden. Mocht dit wel zo zijn, dan kan dit via het voerspoor worden herleid. Een garantie dat het plafond niet wordt overschreden kan de staatssecretaris niet geven; wel dat zij direct zal ingrijpen zodra dit wordt gesignaleerd. Een eventuele tegemoetkoming voor ondernemers die financiële verplichtingen zijn aangegaan wordt volgens Dijksma ook in de AMvB opgenomen.

Motie voor extra maatregelen

Senator Koffeman (PvdD) diende een motie in die de regering verzoekt om concrete maatregelen te treffen om grondloze groei te voorkomen in de periode tussen 1 april 2015 en de inwerkingtreding van de AMvB. Staatssecretaris Dijksma ontraadde deze motie. Dijksma stelde dat er na het afleggen van verantwoording over het jaar 2015 maatregelen worden getroffen, maar niet daarvoor. Zij merkte op dat zelfs met het systeem van dierrechten niet wordt voorkomen dat er scheefgroei en schaalvergroting plaatsvindt. Volgens de staatssecretaris is er buiten de AMvB geen mogelijkheid is om de collectieve verantwoordelijkheid van de melkveesector vorm te geven.

Tijdlijn

Senator Reuten (SP) vroeg of de staatssecretaris verwacht dat de rechter de voorgestelde constructie in stand houdt, waarbij de AMvB kort voor het einde van het jaar in werking treedt maar de melkveehouders wel over het hele jaar verantwoording moeten afleggen. De senator vroeg ook of de sector voldoende over deze gevolgen is geïnformeerd en wanneer de staatssecretaris de AMvB uiterlijk zal voorleggen aan het parlement.

Senator De Lange (OSF) merkte op dat er in december 2014 is aangedrongen op een spoedprocedure bij de Eerste Kamer terwijl er vervolgens aan de zijde van de regering geen haast is betoond. De Lange vroeg naar een concrete datum waarop de AMvB uiterlijk wordt voorgelegd aan het parlement.

Senator Holdijk (SGP) merkte op dat er nu over de inhoud van een nog niet voorgehangen AMvB wordt gedebatteerd. De senator stelde ook er door de staatssecretaris al eerder was aangegeven dat de het opstellen en voorhangen van de AMvB enige maanden zou duren.

Staatssecretaris Dijksma beaamde dit laatste en gaf aan dat zij zich zeer bewust is dat er snel duidelijkheid moet komen.

Zie ook:


Deel dit item: