Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Visie curatieve zorg in krimpregio's (33253/29247, P) en motie-Flierman c.s.(33253, E)

Brief van de de minister van VWS van 6 maart 2015 in reactie op brief van 21 januari 2015 (verslag schriftelijk overleg 33253/29247, P)

De commissie bespreekt de brief van 6 maart 2015, ter voorbereiding op het aansluitend geplande mondeling overleg met de minister van VWS over dit onderwerp.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer