Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Mededelingen en informatie

- Het lid Flierman (CDA) zal het mondeling overleg met de minister van VWS op 10 maart 2015 over de tweedelijns zorg in krimpregio's en de motie-Flierman (33253, E) kort inleiden. De commissiestaf zorgt dat de relevante documenten beschikbaar zijn.
- De leden van de commissie hebben met belangstelling kennisgenomen van het symposium over de thematische wetsevaluatie Gedwongen Zorg (25424, 254) op 10 maart 2015 (AMC Amsterdam), maar zijn niet in de gelegenheid om deze bijeenkomst bij te wonen, omdat dit op een dinsdag valt.
De commissiestaf gaat na of van het symposium verslaglegging plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer