Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- Mededelingen en informatie

De voorzitter geeft aan dat de minister van Veiligheid en Justitie heeft verzocht om het mondeling overleg over dataretentie (zie de correspondentie in kamerstukdossier 31145), gepland op 3 maart 2015, uit te stellen totdat in kort geding uitspraak is gedaan in de zaak tegen de Staat der Nederlanden over het buiten werking stellen van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, welke uitspraak is voorzien op 11 maart 2015. De commissie stemt met het verzoek van de minister in en stelt voor om het mondeling overleg naar 17 maart 2015 te verplaatsen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren