34.129

Inbedding Politieacademie in het nieuwe politiebestelDit wetsvoorstel regelt de inbedding van de Politieacademie in de Politiewet 2012. Bij de vorming van de nationale politie in 2011 is gekozen om het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (de Politieacademie) op een later tijdstip op te nemen in de Politiewet. Met dit voorstel wordt dat nu geregeld. Door de politieacademie dichter bij de nationale politie te plaatsen kan de academie het onderwijsaanbod beter afstemmen op de wensen van de beroepspraktijk. Hiermee blijft ook de onafhankelijke positie van de Politieacademie en de kwaliteit van het politieonderwijs behouden.

Met dit voorstel blijft de civiele erkenning van de diploma's en de aansluiting bij het reguliere onderwijs behouden. Het college van bestuur wordt vervangen door een directeur en de raad van toezicht komt te vervallen. De sterkte en middelen van de Politieacademie worden ondergebracht bij de nationale politie. Dat zorgt voor een besparing op het gebied van inkoop, management en huisvesting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.129, A, EK 34.129, B en EK 34.129, C) is op 16 februari 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 januari 2015

titel

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

31