Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 20 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

Brief van de minister van VWS van 8 januari 2015 in reactie op brief van 3 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 33253, N)

De commissie stelt de brief, in reactie op de brief van de minister van VWS van 8 januari 2015, vast.

- Datum mondeling overleg minister VWS inzake tweedelijnszorg krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

De commissie besluit de minister van VWS op 10 maart 2015 uit te nodigen voor een mondeling overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer