Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 33750, F

Motie-Barth (PvdA) c.s. over het uitwerken van demografische ontwikkelingen van de komende 20 jaar voor een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het hele land; Miljoenennota 2014

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 december 2014 naar aanleiding van de motie-Barth c.s. (34000, J) wordt voor kennisgeving aangenomen.

- Toezegging lokale democratie

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 januari 2015 inzake Agenda Lokale Democratie (34000, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman