Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

Brief van de minister van VWS van 8 januari 2015 in reactie op brief van 3 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 33253, N)

In afwachting van de door de minister van VWS vóór 1 maart 2015 toegezegde brief over de zorg in krimpregio’s besluit de commissie het mondeling overleg met de minister, dat geagendeerd staat voor 20 januari 2015, uit te stellen tot 3 of 10 maart 2015.
De commissie zal de minister voorafgaand daaraan schriftelijke enkele aandachtpunten voorleggen; een conceptbrief wordt 20 januari 2015 ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer