T02012

Toezegging Bijsturing PAS (33.669)De Staatssecretaris zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de Leden Vlietstra (PvdA) en Vos (GroenLinks), toe de Eerste Kamer per brief te informeren over de mogelijkheden en instrumenten van bijsturing, en om deze brief in het najaar van 2014 aan de Eerste Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T02012
Status voldaan
Datum toezegging 9 september 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden J.G. Vlietstra (PvdA)
Ir. M.B. Vos (GroenLinks)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen bijsturing
programmatische aanpak stikstof
Kamerstukken Programmatische aanpak stikstof (33.669)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 39, item 5, blz. 20-21

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Ik vind het interessant dat de staatssecretaris zegt dat de depositie wel degelijk gemeten wordt. Er wordt dus in het veld gemeten wat er aan stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden terechtkomt. Zo begrijp ik de staatssecretaris tenminste. Dan zou ik graag willen weten of dit betekent dat er in alle Natura 2000-gebieden regelmatig gemeten gaat worden, zodat er door de jaren heen vastgesteld kan worden of de maatregelen voldoende effect hebben.

Staatssecretaris Dijksma:

Met deze vraag loopt mevrouw Vos enigszins vooruit op wat ik over bijsturing en monitoring wil gaan zeggen. Ik zal dit verderop in mijn verhaal oppakken. Als zij het dan niet voldoende vindt, kom ik er in tweede termijn nog op terug. Ik kan haar alvast zeggen dat er op dat punt ook nog een brief komt. Wat mij betreft gaat die ook gewoon naar deze Kamer. Dan kunnen we het daarover ook in een later stadium uitgebreid hebben. Ik zal er dus straks in mijn beantwoording nog op ingaan.

(...)

Mevrouw Vlietstra en mevrouw Vos hebben gevraagd naar de mogelijkheden en instrumenten van bijsturing. Ik heb al gezegd dat we daarover nog een aparte brief zullen schrijven. Een aantal zaken kun je na drie jaar eventueel bijsturen maar sommige dingen wellicht ook eerder. In de brief die dit najaar naar de Kamer komt, zal ik uitleggen hoe we dat proces voor ons zien. Overigens wijs ik erop dat we vanaf het begin monitoren, dus niet pas na een paar jaar. De PAS-partijen hebben uiteindelijk gezamenlijk verschillende knoppen om aan te draaien, om als het ware het resultaat te beïnvloeden. Dat zijn herstelmaatregelen voor de natuur en bronmaatregelen. Ook gaat het daarbij om het prioriteren, het wijzigen, het toevoegen of het vervangen van voorgenomen projecten en om het herverdelen en het al dan niet tijdelijk bevriezen van de ontwikkelingsruimte. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Een belangrijk uitgangspunt is natuurlijk dat de PAS bestendig blijft.


Brondocumenten


Historie