34.117

Wet algemeen pensioenfondsMet dit wetsvoorstel wordt het algemeen pensioenfonds geïntroduceerd. Het doel hiervan is het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren.

Om het aanbod in potentie zo breed mogelijk te maken, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van algemeen pensioenfonds aan te vragen. Uitvoering van pensioenregelingen door een algemeen pensioenfonds staat open voor pensioenregelingen die thans zijn ondergebracht bij ondernemingspensioenfondsen, niet verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en voor verplichtgestelde beroepspensioenregelingen en dus niet voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Ook rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen mogen door het algemeen pensioenfonds worden uitgevoerd. Het algemeen pensioenfonds staat eveneens open voor nieuwe pensioenregelingen.

Dit wetsvoorstel wordt gewijzigd door de op 15 oktober 2015 bij de Tweede Kamer ingediende Novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320). Die novelle schrapt het tijdens de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen amendement Lodders en Vermeij (TK 34.117, nr. 17) dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken (ringfencing).


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.117, A) is op 18 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2015 zonder stemming aangenomen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over een gelijke BTW-behandeling (EK 34.117 / 34.320, H) is op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 6 juli 2017 (EK 32.043 / 33.972, M) de staatssecretarissen van Financiën en van SZW een aantal aandachtspunten over de problematiek van BTW met betrekking tot pensioenen en pensioenfondsen voorgelegd. Met deze brief treedt de commissie in nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de aangenomen motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over een gelijke BTW-behandeling (EK 34.117 / 34.320, H), de toezegging 'Btw-behandeling' (T02240), de toezegging 'Btw-behandeling vermogensbeheersdiensten voor pensioenfondsen' (T02400), de brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 december 2016 (EK 34.552 c.a., L) over het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheersdiensten voor pensioenfondsen en het verslag van een eerder schriftelijk overleg van 2 maart 2017 (EK 34.552, M) over de BTW-problematiek. Dit onderwerp is ook aan de orde geweest tijdens een mondeling overleg over de gehanteerde Ultimate Forward Rate (UFR) voor verzekeraars en pensioenfondsen en over de toekomst van het pensioenstelsel op 7 maart 2017 (zie voor het verslag van dat mondeling overleg EK 32.043 / 33.972, L).

Het wetsvoorstel werd door de Eerste Kamer gezamenlijk met de novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320) behandeld.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2014

titel

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

85
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten