Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

Brief van de minister van VWS van 18 november 2014 (33253, L)

De commissie stelt de conceptbrief in reactie op de brief van 18 november 2014 (33253, L) als commissiebrief vast en besluit de minister uit te nodigen voor een mondeling overleg, bij voorkeur op 20 januari 2015.

- T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met 3 bijlagen - van de minister van VWS van 18 november 2014 in reactie op brief van 1 oktober 2014 (verslag schirftelijk overleg 33253, M)

Naar aanleiding van de brief van 18 november 2014 (33253, M) besluit de commissie de minister nog een nadere vraag voor te leggen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer