Van 5 tot 7 november 2014 vond in Rome de half-jaarlijkse EU-conferentie inzake het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) plaats. Dit in het kader van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie van Italie. De Nederlandse delegatie bestond uit Angelien Eijsink (PvdA, Tweede Kamer), Hans Franken (CDA, Eerste Kamer), Han ten Broeke(VVD, Tweede Kamer), Michiel Servaes (PvdA, Tweede Kamer) en Raymond de Roon (PVV, Tweede Kamer).

De nieuwe Hoge Vertegenwoordiger en Vice-President van de EU Frederica Mogherini sprak over de prioriteiten in het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU. Kernpunt van haar betoog was onder andere dat de Unie al over veel instrumenten beschikt maar dat de Unie die ook moet gaan gebruiken. Voor dat laatste is sterk politiek commitment van de lidstaten nodig. Dit sluit aan bij het initiatief van de Nederlandse delegatie als het gaat om de EU Battlegroups (lees: de rapid response militaire eenheden die EU-landen afwisselend leveren bij crises in Europa en daarbuiten).

In aanloop naar de conferentie heeft de Nederlandse delegatie ingezet op een inhoudelijke behandeling van de EU Battlegroups en daartoe reeds in juli 2014 een position paper naar de Italiaanse voorzitters van de conferentie gestuurd. Het idee achter de EU Battlegroups is dat deze binnen 5-10 dagen kunnen worden ingezet. Aangezien dit met de geldende parlementaire procedures in de lidstaten niet haalbaar is, worden de battlegroups niet ingezet. De Nederlandse delegatie zet zich in voor de hervorming van het concept van de EU Battlegroups onder het motto "EU Battlegroups: Use them or lose them". De intentie van de Nederlandse delegatie is om de Battlegroups wel te blijven gebruiken. De Battlegroups zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt als trainingsvehicle voor certificering van Europese eenheden.

In Rome bleek dat een relatief groot aantal lidstaten waaronder Frankrijk en Duitsland zich aansloten bij de Nederlandse gedachten over dit onderwerp. In goede samenwerking met de Italiaanse rapporteur, afgevaardigde Massimo Artini, heeft de delegatie bereikt dat de EU Battlegroups ook tijdens de eerstvolgende EU-conferentie in Riga (Letland) weer onderwerp zijn van een werksessie. In de conferentieconclusies werden als onderwerpen voor de werksessie vastgesteld:

 • 1. 
  hoe EU Battlegroups in te zetten binnen de mogelijkheden die art. 44 VEU geeft;
 • 2. 
  hoe het Athena-financieringsmechanisme zou kunnen worden aangepast om de zorgen van sommige lidstaten weg te nemen;
 • 3. 
  hoe het proces van parlementaire autorisatie van inzet van troepen beter afgestemd kan worden;
 • 4. 
  de inzet van EU Battlegroups binnen de door het Verdrag van Lissabon voorziene "Permanent Structured Cooperation".

De Nederlandse delegatie heeft zijn medewerking toegezegd aan het voorbereiden van de werksessie bij de volgende EU-conferentie in Riga.


Deel dit item: