Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

Brief van de minister van VWS van 18 november 2014 (33253, L)

Naar aanleiding van deze brief besluit de commissie op 2 december 2014 nadere vragen te stellen. Inbreng voor een conceptbrief wordt geleverd door het lid Flierman (CDA).

- T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met 3 bijlagen - van de minister van VWS van 18 november 2014 in reactie op brief van 1 oktober 2014 (verslag schirftelijk overleg 33253, M)

De bespreking van de brief in reactie op de toezegging wordt aangehouden tot 2 december 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer