Stemming moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 14 oktober 2014 (2014/2015 nr. 4)

Aanvang: 23.02 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2015,

te weten:

- de motie-Kox c.s. over een beleidsdebat over de bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter (34000, letter E).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Mevrouw Barth i (PvdA):

Voorzitter. De toekomst van de rechtsbijstand is een onderwerp dat onze fractie zeer bezighoudt en dat zeker een diepgravend debat in deze Kamer verdient. Wij doen een beroep op de heer Kox om in afwachting van dat debat de motie aan te houden, omdat wij het belangrijk vinden om deze discussie in de context van dat brede debat te voeren en niet alleen over het onderdeeltje dat in deze motie is opgenomen. Als de heer Kox niet bereid is om de motie aan te houden, zullen wij tegenstemmen.


Mevrouw Faber-Van de Klashorst i (PVV):

Voorzitter. De PVV zal voor de motie-Kox stemmen. Hoewel wij principieel tegen beleidsdebatten zijn in deze Kamer, vinden wij deze motie een mooie laatste poging om de maatregel te kunnen voorkomen.


De heer Van Boxtel i (D66):

Voorzitter. Ik had hetzelfde beroep op de heer Kox kunnen doen om de motie aan te houden en een beleidsdebat te voeren. Als hij de motie echter in stemming brengt, zullen wij haar, in tegenstelling tot de Partij van de Arbeid, steunen, omdat de inzet van het beleidsdebat dan duidelijk is. Het gaat immers niet om de procedure, maar om de inhoud.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Brinkman, waarbij ik opmerk dat het niet gebruikelijk is dat men nog een stemverklaring aflegt, als men de motie heeft ondertekend. Dat geef ik maar even mee.


De heer Brinkman i (CDA):

Voorzitter. Voor dit bijzondere geval vraag ik uw begrip. Ik moet het namelijk op dit punt even zonder collega Franken doen die andere verplichtingen heeft. Wij hebben gezegd dat we graag een breed debat voeren met het kabinet. Daarom vonden wij het verstandig dat de Kamer nog eens expliciet vraagt om dit debat te voeren. Dat staat in de motie, dus in die zin is ze misschien overbodig. Ik trek de ondertekening van collega Franken namens onze fractie niet in, maar zeg wel dat we een open debat willen voeren over het gehele onderwerp.


De heer Thissen i (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben uw aanwijzing goed begrepen. Daarom houd ik het kort. De stemverklaring van de heer Van Boxtel is zodanig dat ik vind dat hij ook namens GroenLinks heeft gesproken.


De heer Hermans i (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie heeft er in het algemeen sympathie voor om een bezuinigingsmaatregel pas in te voeren nadat het debat is gevoerd. In de overwegingen van de motie worden echter al conclusies getrokken. Het zou het beste zijn als de heer Kox de motie zou aanhouden, zodat we met elkaar het brede debat kunnen voeren. Mocht hij de motie toch in stemming brengen, dan zal mijn fractie tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u. Ik zie geen reactie bij de heer Kox en ga er dus van uit dat de motie in stemming gebracht wordt.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (34000, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.


De fractie van de SGP is afwezig.