Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 18 juli 2014 (33253, K)

Het lid Ter Horst (PvdA) geeft aan dat met de brief van 18 juli jl. niet aan alle elementen van de toezegging is voldaan. De regering zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld; de conceptbrief wordt op 30 september 2014 ter vaststelling geagendeerd.

- T01801 - Toezegging brief over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 22 juli 2014 (33253, J)

De commissie neemt kennis van de brief van 22 juli 2014 en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer