Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Europese Zaken (EUZA) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Bespreking rapport Algemene Rekenkamer over Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland

De commissies verzoeken de griffie om een datum voor een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over haar rapport over Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland te plannen, bij voorkeur vóór de Algemene Financiële Beschouwingen op 18 november 2014.
Zij verzoeken tevens om het plannen van een afzonderlijke briefing door de Rekenkamer over het Rapport bij de Nationale Verklaring 2014 en het EU-trendrapport 2014, zo mogelijk op dezelfde dag.

- CVII

Europees semester 2014

De commissies besluiten de brief van de minister van Financiën van 29 augustus 2014 in reactie op vragen van 9 juli 2014 n.a.v. de lidstaatspecifieke aanbevelingen en de kabinetsreactie daarop voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud daarvan te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 18 november 2014.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren