33.981

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperktenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet financiering sociale zekerheid en introduceert een quotumheffing waarmee werkgevers gestimuleerd worden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Samen met de Participatiewet vormt dit wetsvoorstel de uitvoering van de afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014 waarin is afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Als blijkt dat het afgeproken aantal banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten achterblijft bij de afspraken die daarover zijn gemaakt, dan kan de staatssecretaris van Sociale Zaken besluiten een wettelijk quotum in werking stellen. Werkgevers die dan nog niet voldoende banen hebben gecreëerd betalen een quotumheffing.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 16 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdD en OSF stemden tegen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Elzinga (SP) c.s. inzake evaluatie van de wet twee jaar na de inwerkingtreding van quotumheffing (EK, F) is op 31 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van het CDA stemde tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 10 en 24 november 2020 besloten de volgende brieven te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394) nadat dat wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aanvaard:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352 / 33.981 / 34.578, H) over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352, I met bijlagen) over de eindevaluatie van de Participatiewet;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, O met bijlage) over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.578 / 34.352, D met bijlage) ter aanbieding van (de reactie op) het eindrapport evaluatie beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, P) met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak.

Voor de leden van de commissie werd door medewerkers van het ministerie van SZW op 27 januari 2015 een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2014

titel

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

95
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten