33.975

Wet taaleis Wet werk en bijstandDit voorstel wijzigt de Wet werk en bijstand (Participatiewet) en geeft invulling aan het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II. Met dit wetsvoorstel worden de voorwaarden in het kader van de bijstand uitgebreid met een eis met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal, om de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt door bijstandsgerechtigden te vergroten.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.975 nr. 2 en nota van verbetering, nr. 5) is op 18 november 2014 na hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aangenomen. 105 leden (CDA, Groep Bontes / Van Klaveren, het lid Van Vliet, PvdA, PVV, SGP en VVD) stemden voor en 42 leden (50PLUS, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groep Kuzu / Öztürk, het lid Klein, PvdD en SP) stemden tegen.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 10 maart 2015. Tijdens het debat werd de motie-Strik (GroenLinks) c.s. inzake een passend aanbod door gemeenten aan bijstandsgerechtigden bij het verwerven van de vereiste kennis van de Nederlandse taal (EK 33.975, D) ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA en SGP stemden voor. De motie-Strik is op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 10 en 24 november 2020 besloten de volgende brieven te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394) nadat dat wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aanvaard:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352 / 33.981 / 34.578, H) over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352, I met bijlagen) over de eindevaluatie van de Participatiewet;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, O met bijlage) over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.578 / 34.352, D met bijlage) ter aanbieding van (de reactie op) het eindrapport evaluatie beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, P) met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak.

De volgende brieven kunnen daarbij desgewenst betrokken worden:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352, J met bijlagen) over de voortgang van het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352 / 33.975, K met bijlagen) over de uitvoering van de motie-Raemakers c.s. over meedoen vanuit de bijstand.

Kerngegevens

ingediend

27 juni 2014

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

44