33.970

Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015Dit wetsvoorstel splitst de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in twee afzonderlijke afdelingen. Een afdeling rechtspraak en een afdeling advisering. Hiermee wordt de onafhankelijke uitvoering van de taken van de RSJ beter zichtbaar gemaakt.

Met dit voorstel wordt het aantal leden van de RSJ teruggebracht van 61 naar 15. Ook kunnen nu buitengewone leden worden benoemd. Ook wordt het voor de procureur-generaal mogelijk om bij de Hoge Raad cassatie in het belang der wet in te stellen tegen de uitspraken van de RSJ.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.970, A) is op 3 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 maart 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2014

titel

Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende hoofdstukken, artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

20