Het voorstel beoogt het omgevingsrecht te bundelen in één Omgevingswet. De gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten worden in één wet geïntegreerd met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Het voorstel beoogt daarmee betere mogelijkheden voor een integraal beleid te bieden, evenals een betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht en een substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht.

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

Een groot deel van de voordelen zal worden gerealiseerd bij het opstellen van de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. De voorgestelde Omgevingswet biedt het fundament om met toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving te kunnen omgaan. Het wetsvoorstel beklemtoont de samenhang in de fysieke leefomgeving en biedt het instrumentarium om beter in te spelen op de dynamiek in de fysieke leefomgeving. Het wetsvoorstel biedt ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.962, A) is op 1 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van GroenLinks en PvdD stemden tegen. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 15 maart 2016 zijn er vijf moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 22 maart 2016.

Op 26 januari 2016 vond er een technische briefing plaats door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), naar aanleiding van het advies Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waarPDF-document.

Op 12 oktober 2015 vond er een deskundigenbijeenkomst plaats over dit wetsvoorstel. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken en de commissie heeft op 17 november 2015 het verslag (EK 33.962, B) hiervan uitgebracht.

Op 7 juli 2015 en op 28 juni 2016 vonden technische briefings plaats over dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

16 juni 2014

titel

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

276
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-276] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-276] documenten