33.910

Wet opheffing bedrijfslichamenHet wetsvoorstel strekt tot opheffing van de product- en bedrijfschappen. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (pbo’s) zijn openbare lichamen voor het bedrijfsleven, zogenoemde functionele lichamen.

Zij hebben tot taak een bedrijfsuitoefening door ondernemingen te bevorderen die het algemeen belang dient, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen. In dit kader zijn pbo’s bekleed met de bevoegdheid om aan de gehele sector verordeningen en heffingen op te leggen.

Voorgesteld wordt om de publieke taken die nu door de pbo’s worden uitgevoerd, over te dragen aan de Minister van Economische Zaken, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het betreft de volgende publieke taken:

  • – 
    de medebewindstaken;
  • – 
    de bevordering van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn;
  • – 
    de voedselveiligheid en gezondheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.910, B) is op 9 september 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

3 april 2014

titel

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

83
Bladeren:
[1-50] [51-83] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-83] documenten