T01878

Toezegging Voortgang transitie jeugdzorg (33.684 F)De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema (SP), toe het geactualiseerde transitieplan en de derde voortgangsrapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) zo snel mogelijk na ontvangst naar beide Kamers der Staten-Generaal te sturen.


Kerngegevens

Nummer T01878
Status voldaan
Datum toezegging 27 januari 2014
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie overig
Onderwerpen jeugdzorg
transities
voortgangsrapportage
Kamerstukken Jeugdwet (33.684)


Uit de stukken

Nadere Memorie van Antwoord, vergaderjaar 2013-2014, 33 684 F, blz. 34.

De leden van de SP-fractie wijzen er op dat er nog verschillende zaken zijn, samenhangend met de transitie en vaak ook genoemd door de TJS, die geregeld moeten worden. Graag ontvangen de leden van de SP-fractie een overzicht van zaken die in ieder geval nog geregeld moeten worden.

(...) Eind februari 2014 zal een geactualiseerd transitieplan aan beide Kamers der Staten-Generaal worden gezonden. Hierin zal een actualisatie opgenomen worden van die zaken die in ieder geval nog geregeld moeten worden.

Nadere Memorie van Antwoord, vergaderjaar 2013-2014, 33 684 F, blz. 34-35.

De leden van de SP-fractie vragen wanneer de volgende rapportage van de TSJ te verwachten is. Zij vragen ook of de commissie ook aandacht besteed aan de totstandkoming van adequate beleidsplannen en de gevolgen ervan voor de continuïteit van zorg en de continuïteit van infrastructuur.

De TSJ is volgens haar eigen werkschema van plan de derde reguliere rapportage op 24 februari 2014 aan te bieden aan de opdrachtgevers, zijnde het Rijk, de VNG en het IPO.

Zo kan zij haar bevindingen mede baseren op de onderzoeken die nu ter ondersteuning van de TSJ worden verricht naar de follow-up van de RTA’s (zorgcontinuïteit) en de gemeentelijke besluitvorming (beleidsplannen). Wij zullen de rapportage na ontvangst zo snel mogelijk met een reactie namens de opdrachtgevers naar de beide Kamers der Staten-Generaal sturen.


Brondocumenten


Historie