33.862

Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezichtDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) regelt een verbetering van het wettelijk kader voor het onderwijstoezicht.

Verder voorziet het voorstel in een versterking van de positie van scholen en het onderwijsveld door betere informatievoorziening en rechtsbescherming. Met het oog op het creëren van een wettelijke basis voor de onderdelen zwak en zeer zwak onderwijs worden ook de sectorwetten gewijzigd. Ook versterkt dit voorstel de dialoog tussen het onderwijsveld en de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs.

Bij brief van 6 november 2014 (TK 33.862, nr. 4) is medegedeeld dat het voorstel mede verdedigd zal worden door de leden Van Meenen (D66) en Rog (CDA).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.862, A) is op 29 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Tijdens de plenaire behandeling op 1 maart 2016 werden de motie-Bruijn (VVD) c.s. over de deugdelijkheidseisen (EK 33.862, F) en de motie-Schalk (SGP) c.s. over het onderscheid tussen de controlerende taak en de stimulerende taak van de Onderwijsinspectie en de gevolgen daarvan (EK 33.862, G) ingediend. De motie-Bruijn (VVD) c.s. is op 8 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van PvdD en SP stemden tegen. De motie-Schalk (SGP) c.s. is eveneens op 8 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

6 februari 2014

titel

Voorstel van wet van het lid Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 1 juli van het jaar volgend op het jaar van bekendmaking


Documenten

51
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten