33.581

Implementatie Richtlijn over personen die internationale bescherming genietenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn langdurig ingezetenen 2011/51/EUPDF-document in de Vreemdelingenwet 2000. Hierdoor krijgen onderdanen, uit landen van buiten de EU, die minimaal 5 jaar aaneengesloten legaal in een EU-lidstaat woonden de mogelijkheid om de EU-status van langdurig ingezetene te krijgen.

Met deze status kunnen ook onderdanen uit landen van buiten de EU zich voor langer dan drie maanden in andere EU-landen vestigen. De status geeft niet alleen het recht om te verblijven, maar ook het recht om werk te verrichten, een studie te volgen of iets anders te doen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.581, A) is op 10 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 maart 2013

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

21