33.510

Uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energieDit wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering voor de uitvoering van Verordening (EU) Nr. 1227/2011PDF-document betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.

Het doel van de verordening is een geharmoniseerd kader te scheppen om de transparantie en integriteit van de groothandelsmarkten voor energie te waarborgen. Ook verbiedt de verordening misbruik met gevolgen voor deze markten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.510, A) is op 21 mei 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 januari 2013

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

20