33.475

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingenDit voorstel wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) met een aantal aanscherpingen voor een betere werking van de wet. Een aanpassing betreft een aanscherping van de toets op prioriteitgenietend aanbod: deze aanpassing hangt samen met de ambitie van het kabinet dat iedereen zo veel mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Ook heeft de uitbreiding van de EU geleid tot een nieuw arbeidsaanbod. Door de uitbreiding van de EU is het aantal afgegeven tewerkstellingsvergunningen de afgelopen jaren gedaald van bijna 75.000 in 2006 tot minder dan 12.000 in 2011. Het arbeidspotentieel in Nederland en de rest van de EU zal immers voldoende zijn om in de behoefte aan arbeid te voorzien. Dit geldt in het bijzonder voor laag- en ongeschoolde arbeid waarvoor nu tewerkstellingsvergunningen worden afgegeven. Beide ontwikkelingen betekenen dat het minder dan voorheen wenselijk en nodig is dat mensen van buiten de EU in Nederland arbeid komen verrichten.

Ook bevat het voorstel enkele maatregelen ter verdere voorkoming van concurrentie op arbeidsvoorwaarden: naar de mening van het kabinet blijven migranten gevoelig voor misbruik op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Dit is niet alleen nadelig voor migranten zelf maar zorgt ook voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van Nederlandse werknemers.

Het kabinet onderkent dat kennis voor de Nederlandse economie cruciaal is om internationaal concurrerend te kunnen zijn. Het voorstel bevat daarom ook aanpassingen die de komst van kennismigranten moeten bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK 33.475, A) op 12 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

8 november 2012

titel

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

53
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten