33.286

Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieledenDit wetsvoorstel regelt een nadere implementatie van de richtlijn vrij verkeer van personen 2004/38/EGPDF-document. EU- en EER-burgers en Zwitserse burgers die langer dan 3 maanden in Nederland verblijven moeten zich inschrijven in de vreemdelingenadministratie. Hun familieleden (uit derde landen) moeten een verblijfskaart aan vragen bij een verblijf van meer dan 3 maanden.

Nederland heeft in de Vreemdelingenwet 2000 geregeld dat het niet nakomen van deze verplichting strafbaar is met hechtenis van ten hoogste één maand of een geldboete van de tweede categorie. Volgens jurisprudentie van de EU is hechtenis niet toegestaan. Met dit voorstel komt de sanctie van hechtenis te vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.286, A) is op 25 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 september 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2012

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, van deze wet, dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel T, van de Wet modern migratiebeleid in werking treedt, of indien die wet reeds in werking is getreden, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.


Documenten

15