33.465

Wijziging Waterwet inzake doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbeschermingHet doel van dit wetsvoorstel is het voor lange termijn vastleggen van de bekostiging bij de waterschappen van maatregelen die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de versterking van primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen.

Tevens beoogt het wetsvoorstel de doelmatigheid en beheersbaarheid van dit programma te vergroten en het proces van periodieke toetsing en rapportage te verbeteren. Tenslotte vervalt de rol van provincies in het verslagleggingproces en wordt het toezicht op de primaire keringen overgedragen van de provincies naar het Rijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.465, A) is op 9 april 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 november 2012

titel

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

18