Doel van het wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat de overheid haar verantwoordelijkheid kan nemen wanneer de kwaliteit of de bereikbaarheid van zorg in gevaar komt als gevolg van een faillissement van een zorgaanbieder of als gevolg van schaalvergroting.

Hiertoe regelt dit voorstel ten eerste dat de Nederlandse Zorgautoriteit (zorgautoriteit) de bevoegdheid krijgt om regels te stellen die ertoe strekken dat in de overeenkomsten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken worden gemaakt over het tijdig signaleren van risico ’s voor de continuïteit van zorg. Het gaat daarbij uitsluitend om vormen van verzekerde zorg waarvan de overheid expliciet in een algemene maatregel van bestuur heeft bepaald dat die beschikbaar moeten zijn.

Ten tweede wordt geregeld dat de zorgautoriteit de bevoegdheid krijgt goedkeuring te onthouden aan concentratievoornemens van zorgaanbieders indien uit de met dit wetsvoorstel verplichte concentratie-effectrapportage blijkt dat stakeholders (cliënten en personeel) niet zorgvuldig bij het concentratieproces zijn betrokken of de bereikbaarheid van zorgvormen waarvan de overheid de continuïteit wil waarborgen, in gevaar komt.

Als laatste wordt met dit voorstel een aanvulling van het handhavingsinstrumentarium ten aanzien van de kwaliteit van zorg geregeld met de mogelijkheid voor de minister om een zorgaanbieder een structurele maatregel op te leggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.253, A) is op 26 maart 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, VVD, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, ChristenUnie, SGP, SP, VVD (met uitzondering van het lid Dupuis), PvdD en 50PLUS stemden voor.

De motie-Flierman (CDA) c.s. inzake spreiding van algemene ziekenhuizen over ons land (EK 33.253, E) is op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA en VVD stemden tegen.

De motie-Ter Horst (PvdA) c.s. inzake maatregelen tot reductie van de regeldruk in de gezondheidszorg (EK 33.253, F) is op 26 november 2013 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

9 mei 2012

titel

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

119
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-119] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-119] documenten